1800-357-1314

Apollo 13 — Pot Valet

Apollo 13


icon  21 Feb, 2015  /  icon  0

--_Apollo_13

Strain Name : Apollo 13
Grade : A
Type : Sativa (Organic Grow)

Be the first to review “Apollo 13”


*

logo