1800-357-1314

Chem 91 — Pot Valet

Chem 91


icon  24 Feb, 2015  /  icon  0

Chem-91

Strain Name : Chem 91
Grade : A
Type : Sativa

Be the first to review “Chem 91”


*

logo