1800-357-1314

Chemdog — Pot Valet

Chemdog


icon  24 Feb, 2015  /  icon  0

ChemDawg

Strain Name : Chemdog
Grade : A-
Type : Sativa

Be the first to review “Chemdog”


*

logo