1800-357-1314

Gnarsty — Pot Valet

Gnarsty


icon  02 Mar, 2015  /  icon  1

Gnarsty

Strain Name : Gnarsty
Grade : B+
Type : Hybrid – Sativa Dominant

One thought on “Gnarsty”

Add a review


*

logo